Menu

Informacje

Polecamy strony

SUS

 

PROGRAM SUS CZYLI WSPÓLNE BUDOWANIE CORAZ LEPSZEJ SZKOŁY
 
 

 
 
 
 
 
        Program SUS, czyli Szkoła Ucząca Się, to system zapewniania
 
 jakości pracy szkoły. Powstał w 1999r. a od 2000 roku jest prowadzony przez
 
Centrum
 
Edukacji Obywateli z Polsko-Amerykańską Fundacją
 

 
 
 
 
 
Podstawą działania szkół należących do klubu "SUS" są:
 •  praca w zespołach nauczycieli;
 •  określanie celów działań szkoły, który pozwoli na oceny stopnia ich realizacji;
 •  stałe i rzetelne monitorowanie efektów własnej pracy;
 •  refleksja nad własną praktyką;
 •  tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów;
 •  wymiana doświadczeń szkół- członków Klubu SUS i dyskusja o napotkanych problemach.

         W 2004 roku szkoła przystąpiła do programu" SUS ".
Program ten pilotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ma na celu podnoszenie i zapewnianie jakości pracy szkoły. Kończy się uzyskaniem certyfikatu "Szkoła jakości", co nie oznacza końca pracy nad podnoszeniem tejże jakości.

      Pierwszy etap pracy w SUS- ie polegał na przeprowadzeniu badań przez diagnostów spoza naszej szkoły i sporządzeniu raportu obrazującego stan oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.
W oparciu o badania określone zostały także mocne i słabe strony szkoły. Wynik raportu był bardzo pozytywnie przyjęty przez władze oświatowe, rodziców, uczniów i nauczycieli.
Zmotywowani wynikami do dalszej pracy przystąpiliśmy do drugiego etapu. W tym celu powołane zostały 4 zespoły zadaniowe, które określiły 4 standardy - cele do dalszej pracy.
 
Prezentacja 
 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku odbył się panel koleżeński w ramach programu „Szkoła ucząca się”, który to programpilotowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Ma on za zadanie  podniesienie jakości pracy szkoły.
Na panel, którego celem jest pomoc szkole, a w szczególności w prowadzonych przez nią w ramach programu SUS działaniach oraz prowadzenie dyskusji na temat istotnych problemów oświaty, przyjechało 18 nauczycieli ze szkół „susowskich” z terenu całej Polski. Moderatorem – osobą wspierającą i prowadzącą – była Indira Lachowicz pracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Goście obecni byli w szkole już od godziny 9.00. Ich zadaniem było zwiedzanie szkoły, uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, na których w szczególny sposób przedstawiona była praca w zakresie czterech standardów wybranych przez szkołę, nad którymi pracowano od 2005 roku.
Standard I      - W szkole uczniowie nie zachowują się agresywnie.
Standard II     - Prace domowe uczniów dostosowane do indywidualnych możliwości.
Standard III   - Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań uczniów.
Standard IV   - Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie działań
                          wychowawczych.
Poza tym goście zapoznali się także z bogatą dokumentacją SP 10 w postaci różnorodnych kronik, ksiąg i monografii.
 
       O godzinie 15.00 rozpoczął się panel z udziałem władz oświatowych, rodziców, uczniów i nauczycieli. Na panelu, po zaprezentowaniu osiągnięć szkoły i naradzie panelistów, nastąpiło wręczenie certyfikatu „Szkoła ucząca się”
      Dziesiątka, jako jedna z dwóch szkół w mieście, przystąpiła do tego programu,a jako pierwsza została uhonorowana certyfikatem. 
Tak wyglądała droga SP 10 do uzyskania tego nobilitującego tytułu:
 1. Uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą” – rok 2002/2003
 2. Propozycja wzięcia udziału w programie „Szkoła ucząca się” – 2004 rok
 3. Podjęcia decyzji przez Radę Pedagogiczną o przystąpieniu do programu SUS –25 XI 04
 4. Podpisanie deklaracji udziału w programie –  XI 2004
 5. Szkolenie SUS na rok szkolny 2004/2005
 6. Diagnoza pracy szkoły – ankiety CEO (szkoła z Barcina) – XII 2004
 7. Prezentacja raportu z badania jakości pracy szkoły – III 2005
 8. Analiza raportu, podjęcia decyzji o kontynuacji udziału w programie SUS, wybór celów dalszej pracy, powołanie zespołów – III 2005
 9. Zatwierdzenie standardów i wskaźników – 15 VI 2005
 10. Realizacja działań:
v     badanie stanu początkowego
v     praca w grupach
v     monitorowanie działań
v     badanie stanu końcowego
 
 1. Udział w szkoleniach przygotowujących do panelu
 2. Udział w panelach koleżeńskich w Kościelcu i Poznaniu
 3. Ewaluacja szkolnego systemu zapewniania jakości i decyzja o przystąpieniu do panelu – 2006
 4. Zatwierdzenie raportu przez CEO –  2 stycznia 2007
 5. Panel

                  
Beata Domańska – koordynator SUS w SP 10

 


 

       W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła przystąpiła do sieci Szkół Uczących Się. Stworzyliśmy sieć, która zaczęła pracować na problemem zmniejszania przejawów agresji i przemocy w szkole. Początkowo do sieci zgłosiło się pięć szkół, jednak w ciągu realizowania zadań trzy szkoły zrezygnowały. Pozostała tylko nasza szkoła i Szkoła Podstawowa z Czernikowa. Współpraca między nami układała się pomyślnie. Wymienialiśmy się doświadczeniami, tworzyliśmy wspólne pomoce dydaktyczne oraz scenariusze zajęć, które wdrażane były w obu szkołach.  
 
Prezentacja 2
 

Przez cały czas szukaliśmy chętnych do powiększenia sieci.
Z racji tej, że jesteśmy szkołą koordynującą (mamy koordynatora - panią Beatę Domańską) i  rzetelnie pracującą, uczestniczyliśmy w ogólnopolskim spotkaniu sieci. Spotkanie to odbyło się we wrześniu 2007 r. w Miedzeszynie koło Warszawy. Sieci z całego kraju prezentowały na nim swój dorobek i dzieliły się osiągnięciami, wnioskami i pomysłami. Organizatorzy z CEO zachęcali nas do rozszerzenia sieci nawet o szkoły nie należące do SUS-a. Mieliśmy szczęście. Zaprosiliśmy trzy szkoły nie zrzeszone i przyjęły nasze zaproszenie. Wspólnie na spotkaniu w grudniu 2007 roku wypracowaliśmy plan działań na bieżący rok szkolny, który realizujemy z powodzeniem. Sprawozdanie z naszej działalności znajduje się na stronie
www.ceo.org.pl/sus w dziale sieci. Zachęcamy wszystkich chętnych do odwiedzenia tej strony.

Obecnie w sieci są :

P 10 Włocławek - szkoła koordynująca
SP z Czernikowa
SP 18 Włocławek
SP 1 z Aleksandrowa Kujawskiego
Gimnazjum 9 Włocławek
Gimnazjum z Piotrkowa Kujawskiego

Beata Domańska – koordynator SUS w SP 10