Menu

Informacje

Polecamy strony

Samorząd uczniowski

JUŻ DZIAŁAMY!

Jak co roku we wrześniu odbyły się wyory do Samorządu Uczniowskiego wktórych brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na dwóch początkowych Walnych Zgromadzeniach, wyłonieni w wyborach uczniowie, wybrali spośród siebie prezydium i poszczególnych ministrów. Po zapoznaniu się z regulaminem SU wszyscy ministrowie zostali zaakceptowani przez dyrekcję szkoły oraz obecnych na zebraniu członków Samorządu. Następnie zapoznali się z zakresem swoich obowiązków i zobowiązali się z nich wywiązywać. Ponadto każde ministerstwo zostało powierzone opiece nauczycielskiej. Wszystkim Samorządowcom oraz osobą ich wspierającym życzymy powodzenia i wiele sukcesów w roku szkolnym 2018/2019.


Samorząd uczniowski Władze Samorządu

2018/2019

WŁADZE RZECZYPOSPOLITEJ UCZNIOWSKIEJ


PREZYDENT:

JULIA LEWANDOWSKA VII B

 

PREMIER:

PATRYCJA SKRUSZEWICZ VII B

 

 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH:

PAWEŁ POPIELAREK VIII C

WIKTOR OBRĘBSKI VI B 

 

MINISTERSTWO SPORTU:

DARIA NADSKAKUŁA VIII B

  

 MINISTERSTWO ZDROWIA:  

JAKUB STASIŃSKI VIII A

 

MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA:

MARIKA GONIEWICZ VII A

 

MINISTERSTWO SKARBU:

EMILIA KOSTERSKA VIII B

 

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH:

JULIA FRĄTCZAK VIII B 

 

MINISTERSTWO REKREACJI:

MARIA ANTKOWSKA VII B

EWELINA LEWANDOWSKA VII B

 

 BIURO PRASOWE:

NICOLA SOBOTOWSKA VIII C

SANDRA KOŁODZIEJSKA VIII C

  

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

P. IWONA SKŁADANOWSKA

OPIEKUNOWIE POSZEGÓLNYCH MINISTERSTW: 

SPRAWIEDLIWOŚCI:

P. ANNA ZACHAREK

 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH:

P. KRZYSZTOF ŻYWICA

 

ZDROWIA:

P. DARIA SKŁADANOWSKA

KULTURY I SZTUKI:

P. JUSTYNA ZABOROWSKA   

 

 OCHRONY ŚRODOWISKA:

P.URSZULA ZIELINSKA

 

TURYSTYKI I SPORTU:

P. GRAŻYNA KOBIELSKA

 

SKARBU:

P. EWA ZASADA

 

BIURO PRASOWE:

 

P.JOANNA WOJCIECHOWSKA 

 

 

Zakres obowiązków poszczególnych ministrów:

 

PREMIER I PREZYDENT:

-     Reprezentowanie SU na uroczystościach szkolnych

-     Reprezentowanie SU i SP 10 na zewnątrz: uroczystości miejskie, wizyty w instytucjach współpracujących z naszą placówką

-     Udział w spotkaniach Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej

-     Współtworzenie planu pracy SU

 -     Organizowanie i prowadzenie debat i konsultacji społecznych

-     Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na spotkaniach z dyrekcją szkoły

 

MINISTER SPRAWIWEDLIWOŚĆ (szef Trybunału Uczniowskiego)

-     Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów

-     Rozstrzyganie sporów uczniowskich

-     Udział w spotkaniach Rady Szkoły

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

-     Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów

-     Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem uczniowskich dyżurów

-     Czuwanie nad właściwą postawą kolegów w szkole (właściwy strój, obuwie, zachowanie na przerwach i uroczystościach szkolnych)

 

MINISTER ZDROWIA

-        Aktywny udział w pracach PCK

-        Współpraca z pielęgniarką szkolną i Szkolnym Koordynatorem Zdrowia

-        Współpraca przy organizacji akcji propagujących zdrowy styl życia

 

MINISTER OCHRONY ŚRODOWISKA

-        Współpraca przy organizacji akcji propagujących ochronę środowiska

-        Czynny udział w zajęciach kółka ekologicznego

-        Współpraca z organizacjami typu: CEE, Reba, Saniko

 

MINISTER KULTURY I SZTUKI

-        Współpraca przy organizacji na terenie szkoły wszelkiego rodzaju uroczystości

-         Organizowanie dyskotek i czuwanie nad ich przebiegiem

-     Współpraca przy organizacji imprez i konkursów szkolnych.

     

MINISTER SKARBU

-         Organizowanie upominków i życzeń z okazji Dnia Chłopca, Kobiet, Nauczyciela, świąt itp.

-     Organizowanie akcji charytatywnych

-     Prowadzenie aukcji prac uczniów.

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

-        Współpraca przy organizacji na terenie szkoły zawodów sportowych

-        Aktywny udział w rajdach i wycieczkach pieszych i nie tylko

-        Propagowanie wśród kolegów aktywnego wypoczynku, ruchu na świeżym powietrzu

 

SZEF BIURA PRASOWEGO

-         Prowadzenie dokumentacji SU (sprawozdania, dyplomy)

-        Współpraca przy tworzeniu gazetki Wykrzyknik

-         Opieka nad gazetką SU

-        Czuwanie nad przekazywaniem informacji o pracy SU nauczycielom, uczniom oraz do mediów (strona internetowa)

-         Prowadzenie szkolnego radiowęzła