Menu

Informacje

Polecamy strony

Logopeda

 Praca logopedy w SP 10

Do zadań logopedy należy w szczególności :

1)przeprowadzenie badań wstępnych , w celu ustalenia stanu mowy uczniów ,

w tym mowy głośnej i pisma ;

2)diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników –

organizowanie pomocy logopedycznej ;

3)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci , u

których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma ;

4)organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i

pisaniu , przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami

prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ;

5)organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów , rodziców i nauczycieli

6)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zapobiegających

powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej , w tym współpraca z

najbliższym środowiskiem ucznia

7)wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli ,

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki , o których

mowa w odrębnych przepisach

 

Szkoła posiada dobrze wyposażony gabinet logopedyczny w którym terapię

logopedyczną prowadzą mgr Katarzyna Sieczkowska i mgr Violetta Szymańska .