Menu

Informacje

Polecamy strony

Zespoły przedmiotowe

 

W szkole działają zespoły:

  •             przedmiotowe: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, humanistyczny, matematyczno - przyrodniczy, informatyczno – techniczny, języków obcych i nauczycieli wychowania fizycznego; zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele uczący tych samych przedmiotów lub pokrewnych; pracą zespołu kieruje przewodniczący, którego  powołuje dyrektor szkoły na wniosek zespołu;
  •              zespół dydaktyczno – wychowawczy, zespół wychowawców klas 0 – III i klas IV – VI, zespół wychowawców świetlicy, które są powołane przez Radę Pedagogiczną w celu realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz koordynatorzy działań (m. in. prozdrowotnych, europejskich, profilaktycznych, prorodzinnych itp.) i koordynatorzy konkursów wybierani na początku każdego nowego roku szkolnego; pracami zespołu dydaktyczno – wychowawczego kieruje przewodniczący, którym jest wicedyrektor szkoły, przewodniczący odpowiedzialny jest za zwoływanie posiedzeń zespołu i pracę zespołu; zespół dydaktyczny tworzą: wicedyrektorzy, pedagog szkolny, przewodniczący zespołów przedmiotowych, opiekunowie organizacji szkolnych i koordynatorzy szkolnych działań; zespół wychowawców klas IV – VI tworzą wychowawcy tych klas, a ich pracom przewodniczy pedagog; zespół wychowawców świetlicy tworzą wszyscy wychowawcy świetlicy, a jego pracami kieruje przewodniczący;
  •             zespół kierowniczy, powoływany w celu wspomagania pracy dyrektora szkoły na początku roku szkolnego; w skład zespołu wchodzą stali członkowie: dyrektor, wicedyrektor, opiekunowie samorządu szkolnego, przedstawiciele związków zawodowych działających w szkole oraz osoby powoływane zgodnie z potrzebami szkoły; w posiedzeniach mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez dyrektora szkoły.