Menu

Informacje

Polecamy strony

RODO

 

Informacja o Administratorze
spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

·             Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 10  we Włocławku,   ul. Starodębska 21b,  tel. 54  231-53-71  e- mail: sekretariat@sp10wloclawek.pl

·              Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych jest Pani Anna Kwiatkowska – dyrektor szkoły, tel.54 231-53-71 e- mail: sekretariat@sp10wloclawek.pl

·             Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, 

tel.  54 427-01-58, e-mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

·             Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

·             Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

·             Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

·              Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

·                  Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

·                  żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

·                  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

·                  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

·                  przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

·                  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO

·                  Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Niniejszym informuję, że w Szkole  Podstawowej Nr 10 im. we Włocławku jest uruchomiony całodobowo na terenie korytarzy szkoły i szatni, placu apelowego, boiska wielofunkcyjnego, zielonego boiska oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły monitoring z wykorzystaniem kamer obejmujących wizję.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 60 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.