pomoc
 Pedagog szkolny
Czwartek 25 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Mirosława
WLOCLAWEK WEATHER

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny:

 •  prowadzi badania i działania diagnostyczne wśród uczniów,  diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  uczniów,  określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
 • diagnozuje sytuacje wychowawcze  w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
 • udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • prowadzi działania mające na celu: minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i przedszkolnym uczniów
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz w  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w:  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz organizowaniu i realizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • pomaga nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych uczniom, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
 • podejmuje działania wychowawcze  i profilaktyczne wynikające z Programu wychowawczo -profilaktycznego  szkoły oraz wspiera nauczycieli w tym zakresie
 • prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 • w miarę możliwości placówki organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej, życiowej, materialnej
 • prowadzi działania zmierzające do  kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
 • współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem, prokuraturą i policją, strażą miejską    i innymi organizacjami,  instytucjami.

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 10 we Włocławku  realizuje zadania poprzez:

 • rozmowy z dziećmi
 • rozmowy z  nauczycielami, wychowawcami, pielęgniarką szkolną
 •  analizowanie wyników badań z PPP oraz czuwanie nad wypełnianiem zaleceń Poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP i inne poradnie specjalistyczne
 • prowadzenie obserwacji zespołów klasowych
 • organizowanie na terenie szkoły punktu konsultacyjnego dla rodziców przy ścisłej współpracy z psychologiem PP
 • koordynowanie pracami Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • współorganizowanie zajęć specjalistycznych i prowadzenie tych zajęć w miarę możliwości
 • szczególną indywidualną opiekę nad uczniami o SPE (Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych)
 • konsultacje i pomoc nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych, poważnych problemów wychowawczych, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców  w formie porad, konsultacji
 • wspieranie wychowawców w integracji zespołów klasowych  poprzez prowadzenie w miarę możliwości zajęć o charakterze integracyjnym w wybranych klasach
 • kontrolę frekwencji: wypełnianie przez wychowawców kart nieobecności, rozmowy  z uczniami wagarującymi, wywiady, rozmowy z opiekunami,
 • współpracę z kuratorami sądowymi, ze Świetlicami Profilaktyczno-Wychowawczymi oraz świetlicą szkolną
 • opiniowanie wniosków do Sądu Rodzinnego, Policji, placówek opiekuńczo- wychowawczych, lekarzy specjalistów
 • realizowanie i koordynowanie działaniami szkoły w zakresie Programu  wychowawczo-profilaktycznegoprowadzenie
 • profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej
 • czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka
 • organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, np. realizowanie akcji charytatywnych
 • koordynowanie działaniami związanymi ze składaniem przez rodziców, bądź opiekunów prawnych wniosków o Stypendium szkolne i wniosków o Zasiłek losowy
 • realizacje rządowego programu „Wyprawka szkolna”
 • prowadzenie spotkań Zespołu Wychowawców kl. IV-VIII  i udział w pracach zespołu nauczycieli kl. I-III 
 • składanie raz na pół roku informacji Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły o sytuacji wychowawczej występującej w szkole
 • udział w zespole dokonującym wewnętrznego badania jakości pracy szkoły w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki

 

GODZINY DYŻURÓW PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

2023/2024


 

Joanna Dziedzic

 


 

Kamila Twardowska

Poniedziałek 8:00 - 12:30

Wtorek 8:30 - 15.30

(3, 4,8 lekcja-zajęcia)

Środa 8: 15 - 13:45

(6 lekcja-zajęcia)

Czwartek 7.45 - 14:45

(1,2,6,7 lekcja-zajęcia)

Piątek 11:00 - 15:00

(8 lekcja-zajęcia)


 


 

Godzina dostępności:

Piątek 15:00-16:00

Poniedziałek 9: 00 15:00

logopedia – 9: 00-10.00

Wtorek 8:00 -15.00

3b-(3,4 lekcja)

logopedia 15.00-16.00

Środa 8:40 - 16:00

logopedia 8.40-9.40

Czwartek 8:00 – 9.45

3b- 9.45-13.30

logopedia-13.30-14.00

Piątek 8:00 – 12:30

logopedia - 12.30 – 13.00

Godzina dostępności:

Poniedziałek 15:00- 16:00

Klasy: 1a, 2a, 3a, 4a, 4 b, 6a, 7a, 8a

Klasy: 1b, 2b, 3 b, 5 a, 5b , 6 b, 7 b, 8b

 

 

 

Pedagog specjalny 

Katarzyna Grzywaczewska - Kwaśnik 

sala 206

Psycholog 

Patrycja Jasińska 

sala 206

PONIEDZIAŁEK- 8:00 - 12:00

ŚRODA- 13:00 - 15:30

CZWARTEK- 10:30 - 11:45 12.30 - 15.00

PIĄTEK- 8:00 - 8:45

WTOREK - 8.00 - 15.00

ŚRODA - 8.00 - 13.00 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej