pomoc
 Pedagog szkolny
Środa 18 maja 2022 r. Imieniny obchodzą Alicja, Feliks, Eryk
WLOCLAWEK WEATHER

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny:
 - prowadzi badania i działania diagnostyczne wśród uczniów,  diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  uczniów,  określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
-    diagnozuje sytuacje wychowawcze  w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
-   udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
-   prowadzi działania mające na celu: minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i przedszkolnym uczniów
-  inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
-  pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz w  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
-  wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w:  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz organizowaniu i realizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej                 
-  pomaga nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych uczniom, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
-  podejmuje działania wychowawcze  i profilaktyczne wynikające z Programu wychowawczo -profilaktycznego  szkoły oraz wspiera nauczycieli w tym zakresie
- prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli
- w miarę możliwości placówki organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej, życiowej, materialnej
- prowadzi działania zmierzające do  kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
- współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem, prokuraturą i policją, strażą miejską    i innymi organizacjami,  instytucjami.

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 10 we Włocławku  realizuje zadania poprzez:
- rozmowy z dziećmi

-rozmowy z  nauczycielami, wychowawcami, pielęgniarką szkolną
- analizowanie wyników badań z PPP oraz czuwanie nad wypełnianiem zaleceń Poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP i inne poradnie specjalistyczne
-  prowadzenie obserwacji zespołów klasowych

-organizowanie na terenie szkoły punktu konsultacyjnego dla rodziców przy ścisłej współpracy z psychologiem PPP
- koordynowanie pracami Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- współorganizowanie zajęć specjalistycznych i prowadzenie tych zajęć w miarę możliwości
- szczególną indywidualną opiekę nad uczniami o SPE (Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych)
- konsultacje i pomoc nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych, poważnych problemów wychowawczych
- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców  w formie porad, konsultacji

-wspieranie wychowawców w integracji zespołów klasowych  poprzez prowadzenie w miarę możliwości zajęć o charakterze integracyjnym w wybranych klasach
- kontrolę frekwencji: wypełnianie przez wychowawców kart nieobecności, rozmowy  z uczniami wagarującymi, wywiady, rozmowy z opiekunami,
- współpracę z kuratorami sądowymi, ze Świetlicami Profilaktyczno-Wychowawczymi oraz świetlicą szkolną
- opiniowanie wniosków do Sądu Rodzinnego, Policji, placówek opiekuńczo- wychowawczych, lekarzy specjalistów
- realizowanie i koordynowanie działaniami szkoły w zakresie Programu  wychowawczo-profilaktycznego
- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej
- czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka
- organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, np. realizowanie akcji charytatywnych
-  koordynowanie działaniami związanymi ze składaniem przez rodziców, bądź opiekunów prawnych wniosków o Stypendium szkolne i wniosków o Zasiłek losowy

-realizacje rządowego programu „Wyprawka szkolna”
-  prowadzenie spotkań Zespołu Wychowawców kl. IV-VIII  i udział w pracach zespołu nauczycieli kl. I-III i oddziałów przedszkolnych
- składanie raz na pół roku informacji Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły o sytuacji wychowawczej występującej w szkole

-udział w zespole dokonującym wewnętrznego badania jakości pracy szkoły w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki

 

 

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

 

 

KATARZYNA CZERWIŃSKA- sala 206 (I piętro)

Poniedziałek  12.15-16.00

Środa 12.15-16.00

Czwartek 10.30. 14.00

JOANNA DZIEDZIC- sala 106 (łącznik do sali gtimnastycznej)

Poniedziałek 8.00-13.30

Wtorek  10.00-16.00

Środa 8.00-13.30

Czwartek 11.00-16.00

Piątek 8.00-12.00

KAMILA TWARDOWSKA - sala 106 (łącznik do sali gimnastycznej)

Poniedziałek 10.00-14.30

Wtorek 8.00-12.00

Środa 9.30-13.30

Czwartek 8.00-12.30

Piątek 11.30-16.00

 

 

 

 

 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej