pomoc
 RODO
Piątek 19 kwietnia 2024 r. Imieniny obchodzą Adolf, Leon, Tymon
WLOCLAWEK WEATHER

RODO

Dokumenty do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (OFERENTÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW) 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

KLAUZULA O WYDANIU DUPLIKATU ŚWIADECTWA

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY/PRAKTYKANTA

UCZESTNIK PPK

KLAUZULA INFORMACYJNA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA, W TYM WIZERUNKU W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA, W TYM WIZERUNKU W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI UCZNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA RELIGIA

Informacja o Administratorze
spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 10  we Włocławku,   ul. Starodębska 21b,  tel. 54  231-53-71  e- mail: sekretariat@sp10wloclawek.pl

Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych jest Pani Anna Kwiatkowska – dyrektor szkoły, tel.54 231-53-71 e- mail: sekretariat@sp10wloclawek.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, 

tel.  54 427-01-58, e-mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.plKotwica

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO

Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Niniejszym informuję, że w Szkole  Podstawowej Nr 10 im. we Włocławku jest uruchomiony całodobowo na terenie korytarzy szkoły i szatni, placu apelowego, boiska wielofunkcyjnego, zielonego boiska oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły monitoring z wykorzystaniem kamer obejmujących wizję.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 60 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej