pomoc
 Popołudnie z 10
Czwartek 13 czerwca 2024 r. Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Gracja
WLOCLAWEK WEATHER

Popołudnie z 10

 

Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

 

Klub Młodzieżowy „Popołudnie z 10”

  W ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasta Włocławek w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego poprzez możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, kształcenie kompetencji społecznych, a tym samym wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz procesu integracyjnego ze społeczeństwem.

 Projekt będzie realizowany na terenie SP 10 we Włocławku od 7 I 2020 do 4 I 2021r.

 Dofinansowanie projektu ze środków wynosi: 41677,55 zł

Kwota całkowita projektu wynosi 57977,55 zł

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zajęcia będą się odbywały w małych, dziesięcioosobowych grupach, w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły. Prowadzić je będą nauczyciele, pedagodzy „10”.

                                                                   Nasza oferta

Ø  - „Coś z niczego”  – warsztaty plastyczno-ekologiczne

Ø  - „W labiryntach matematyki” – zajęcia z matematyki

Ø  - „One, two,  three – mówisz TY” - zajęcia z języka angielskiego

Ø  -- "Niemiecki?- No jasne” -zajęcia z języka niemieckiego             

-    - "Popołudnie z robotyką, czyli zbuduję, zaprogramuję”– zajęcia z informatyki

Ø  - - „Akademia dobrego samopoczucia”- zajęcia warsztatowe

Ø    - „Wiem, kim chcę być” – zajęcia warsztatowe

     - : Szkoła dla rodziców: Wiem, kim chce być moje dziecko”, „Rozumiem moje dziecko”

 

               Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w zajęciach. Pierwszeństwo udziału mają osoby objęte opieką socjalną.

 

REGULAMIN KLUBU MŁODZIEŻOWEGO PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

 

KLUB MŁODZIEŻOWY „POPOŁUDNIE Z 10” Przy Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku

 

 1. Uczestnikami klubu mogą być dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  w wieku szkolnym (tj. 6/7 lat do 18 roku życia).
  1. Osoby niepełnoletnie będą przyjmowane za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna.
  2. Możliwym jest objęcie wsparciem osób z otoczenia  uczestnika klubu.
 2. Klub zakłada realizację następujących celów:
 1. Wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
 2. Pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
 3.  Wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
 4. Kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw społecznych;
 5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
 6. Zapewnienie bezpiecznych form spędzenia czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.
 1. W ramach klubu mogą być realizowane elementy programu rówieśniczego, polegające na organizowaniu liderów/ doradców, którzy będą pomagać rówieśnikom w różnych sferach funkcjonowania, m.in.:

a) edukacyjnej (pomoc w nauce)- podczas zajęć uczniowie pomagają innym uczniom w rozumieniu materiału szkolnego;

b) o charakterze socjoterapetycznym- np. promowanie pozytywnych wzorów, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi;

c) profilaktycznej – promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych;

d) mediacyjnej – rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych, w sytuacjach problemowych.

 1. W ramach podejmowanych działaniach realizowane będą następujące kompetencje kluczowe:
 1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 2. Kompetencji w zakresie wielojęzyczności;
 3. Kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii  i inżynierii;
 4. Kompetencji cyfrowych;
 5. Kompetencji  osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się;
 6. Kompetencji obywatelskich;
 7. Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości;
 8. Kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
 1. Godziny funkcjonowania klubu nie będą kolidować z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży i będą realizowane w godzinach popołudniowych.

5.1.W dni nauki zajęcia będą realizowane poza planem zajęć szkolnych, tak aby uczestnicy w sposób aktywny mogli korzystać z oferowanego wsparcia.

5.2.W dni wolne od nauki szkolnej funkcjonowanie klubu może odbywać się również w godzinach przedpołudniowych.

5.3. Ze względu na wyjścia/ wycieczki tematyczne/ warsztaty rodzinne zajęcia mogą również w dni wolne od zajęć – soboty, dni wolne ds. dyrektora szkoły.

5.4. KlubMłodzieżowy będzie czynny w godz. 16.00-18.00.

5.5.Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo- w zależności od potrzeb i specyfiki zajęć

 1. Klub Młodzieżowy działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 i korzysta z pomieszczeń tej placówki.
 2. Kierownikiem Klubu Młodzieżowego jest osoba, która musi spełniać jeden z poniższych warunków:
 1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub inne uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;
 2.  posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. posiada wykształcenie średnie oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi.
 1. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do ewidencjonowania uczestników zajęć, w tym założenie kart dla każdego uczestnika.
 2. Pod opieką jednego opiekuna/ wychowawcy/ realizatora zajęć  może przebywać łącznie maksymalnie 25 osób. Grupy uczniów na zajęciach/ warsztatach liczą od 5 do 12 osób.
 3. Zakres zadań realizowanych przez pracowników Klubu Młodzieżowego obejmuje: w szczególności :
 1. Prowadzenie zajęć / warsztatów i treningów  mających na celu aktywna integrację dzieci i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (z uwzględnienie, iż  zajęcia wychowawcze i profilaktyczne odbywają się w małych grupkach umożliwiającym wszystkim uczestnikom aktywny udział w zajęciach) – stworzenie i udostępnienie harmonogramu zajęć/ warsztatów;
 2. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o alternatywne formy spędzania czasu wolnego;
 3. Pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych;
 4. Pomoc w kryzysach szkolnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie indywidualnej i grupowej;
 5. Współpraca ze szkołą, Ośrodkami Pomocy Społecznej, sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 6. Współpraca i regularny kontakt z rodzinami/opiekunami dzieci.
 1. Pracownicy Klubu Młodzieżowego zobowiązaniu są  sporządzania sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

Włocławek, 28 lutego 2020 r.

REGULAMIN KLUBU MŁODZIEŻOWEGO PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

 Aneks nr 1. do Regulaminu KLUBU MŁODZIEŻOWEGO „POPOŁUDNIE Z 10” przy Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku z dnia 1 września 2020 r

W związku ze stanem epidemiologicznym dotyczącym naszego kraju, w celu sprawnego realizowania zajęć zmienia się:

1.Pkt. 5.4. Klub  Młodzieżowy będzie czynny w godz. 16.00-18.00., który otrzymuje brzmienie: Klub  Młodzieżowy będzie czynny w godz. 16.00-19.00.

2. Pkt.5.5.Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo- w zależności od potrzeb i specyfiki zajęć., który otrzymuje brzmienie: Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1-3 godzin tygodniowo- w zależności od potrzeb i specyfiki zajęć, z możliwością zwiększenia częstotliwości zajęć w danym tygodniu do 2, a nawet 3 spotkań tygodniowo.

Włocławek, 1 IX 2020 r.

          Regulamin Klubu w całości dostępny w zakładce DO POBRANIA      

  Rekrutaja rusza. Wkrótce spotkanie organizacyjne. 

 

 

Rekrutacja do projektu

 Rekrutacja odbyła się od 10 II 2020 do 28 II 2020 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku. Została poprzedzona informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły i na szkolnych tablicach ogłoszeniowych oraz przekazanymi podczas zebrań Rady Rodziców i Rady Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Została przeprowadzona wśród dzieci, rodziców zamieszkałych w śródmieściu. Rekrutacja dokonana przez szkolną komisję. Odbyło się spotkanie informacyjno- organizacyjne dla rodziców -12 lutego o godz. 16.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10. Poza tym prowadzone były indywidulane rozmowy z uczniami- uczestnikami projektu, a z rodzicami rozmowy wyjaśniające i zachęcające do udziału w projekcie.  Na każdym etapie jest możliwość rekrutacji dodatkowa. 

 

Już działamy….

Od 2 marca 2020 prowadzone są w ramach projekty „Popołudnie z 10” zajęcia i warsztatów dla uczniów:

 • ü     zajęcia ekologiczno-plastyczne "Coś z niczego"
 • ü    zajęcia matematyczne "W labiryntach matematyki
 • ü    zajęcia z informatyki „Popołudnie z robotyką”
 • ü    zajęcia z języka niemieckiego "Niemiecki?- No jasne"
 • ü    zajęcia z języka angielskiego „One,two, three- mówisz TY"
 • ü    Warsztaty "Akademia dobrego samopoczucia"- 2 grupy
 • ü    Warsztaty "Wiem, kim chcę być"– 2 grupy

A planach szkolenie dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców.

 

I co dalej???

 W ramach projektu prowadzone były przez dwa tygodnia marca zajęcia: "Coś z niczego", W labiryntach matematyki", "One,two, three- mówisz TY", "Niemiecki?- No jasne", "Akademia dobrego samopoczucia" – 2 grupy, "Wiem, kim chcę być" 1 grupa. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach zdalnie prowadzone były zajęcia „W labiryntach matematyki", "One,two, three- mówisz TY" ,"Niemiecki?- No jasne" oraz warsztaty „Wiem kim chcę być”. Od 26 marca zajęcia i warsztaty zostały zawieszone do odwołania w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach.

Klub Młodzieżowy „Popołudnie z 10”

Wrzesień to czas drugiego naboru do projektu  „ POPOŁUDNIE z 10”,  projektu realizowanego   przez Szkołę Podstawową nr 10 we Włocławku w ramach  LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa „Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Już niedługo rozpoczną zajęcia kolejne grupy. Wezmą w nim udział uczniowie klas IV-VIII. Życzymy ciekawych i aktywnych spotkań. Jeszcze dziś możecie dołączyć. Zapraszamy!

Klub Młodzieżowy „Popołudnie z 10” wznowił swą działalność

Po długiej przerwie wznowione zostały w naszej szkole zajęcia  w ramach  Klubu Młodzieżowego „Popołudnie z 10”.  Dla przypomnienia POPOŁUDNIE z 10” to projekt realizowany jest  przez Szkołę Podstawową nr 10 we Włocławku w ramach  LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa „Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na początku września odbył się dodatkowy nabór uzupełniający do niektórych grup. Już odbywają się spotkania, które  nie zostały zakończone w związku z zawieszeniem w marcu zajęć w szkołach. Są to m. in. zajęcia plastyczno-ekologiczne, z języka angielskiego, j.  niemieckiego, matematyki, informatyki, warsztaty dla uczniów i rodziców oraz szkolenie dla nauczycieli. Kolejne spotkania przed nami

POPOŁUDNIE Z 10

 

Ocalić Włocławską Historię od Zapomnienia

 Na początku września uczniowie naszej szkoły w ramach projektu "Popołudnie z 10" wzięli udział w grze miejskiej- Ocalić Włocławską Historię od Zapomnienia. Organizatorem akcji był Włocławski Związek Harcerstwa Polskiego. Uczestnicy brali udział w różnych konkurencjach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Budowali most, rozwiązywali krzyżówki, rozkładali namioty, budowali pomnik Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie gry na uczestników czekało ognisko oraz wspólne gry i zabawy w harcerskim stylu.

 

Szkolenie dla nauczycieli
Rozumiem swojego ucznia, rozumiem swojego rodzica- pod takim hasłem 1 października odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Spotkanie zorganizowane w ramach projektu "Popołudnie z 10" poprowadziła psycholog. Uczestnicy dowiedzieli się o sposobach komunikowania się z uczniem i rodzicem, metodach współpracy. Komunikacja budująca właściwe relacje między nauczycielami, rodzicami i uczniami odgrywa ważną rolę w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

 

Warsztaty dla  rodziców pt. "Wiem, kim chce zostać moje dziecko

W  dniu 6 października 2020 r. i 4 stycznia 2021 w naszej placówce odbyły się  warsztaty dla  rodziców pt. "Wiem, kim chce zostać moje dziecko". Rodzice, którzy skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w spotkaniu mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat między innymi: typów osobowości zawodowej, czynników, jakie powinien wziąć pod uwagę uczeń klasy VIII wybierając przyszły kierunek kształcenia, motywacji dot. wyboru zawodu. Rodzice wykonali także  ankietę, której analiza pozwoliła wyłonić mocne strony dziecka i określić jego predyspozycje w odniesieniu do ośmiu grup  zainteresowań: humanistycznych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, technicznych, opiekuńczo-wychowawczych, usługowych, artystycznych, sportowych. Warsztaty okazały się świetną okazją dla rodziców do wymiany spostrzeżeń na temat wyboru szkoły ponadpodstawowej i przyszłego zawodu kształcenia przez ich pociechy. Podczas spotkania panowała bardzo przyjemna atmosfera, nie zabrakło dobrego humoru, pozytywnego nastawienia i sił do pracy warsztatowej. Zaproszone mamy naszych ósmoklasistów były bardzo aktywne    i zaangażowane, chętnie wyrażały swoje własne zdanie. Warsztaty uświetnił słodki poczęstunek i gorąca kawa:)  Spotkanie dla rodziców przeprowadziła pedagog szkolna. Działanie wykonano w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Popołudnie z 10".

 

Coś z niczego

Ten tytuł może inspirować i intrygować. Na pewno pojawiają się pytania o to, co kryje się pod słowem „Coś” i „z niczego”. Proste wyjaśnienie- coś to  ciekawe prace powstałe z czegoś, czyli różnych ekologicznych odpadów. I tak podczas zajęć uczniowie stworzyli piękne obrazy z nakrętek po butelkach, wykonali ciekawe karty imieninowe i świąteczne, ozdabiali świece elementami dekoracyjnymi z papierowych serwetek, plastikowe butelki zostały wykorzystane jako doniczki kwiatowe, szkolne słoiki zyskały nowe życie dzięki resztkom koronek, starym firankom. A wszystko to połączone z elementami wiedzy ekologicznej stanowiło dobry przykład połączenia nauki i zabawy. Dodatkowym walorem były zajęcia w terenie, w Galerii Sztuki Współczesnej oraz atmosfera panująca podczas zajęć.

Wiem kim chcę być-”Jaki wybrać zawód? Co lubię robić? Kim zostanę w przyszłości?

Jak naprawdę wygląda zawód kosmetyczki? Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? Na te i na wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczniowie klas 8 i 5 w ramach projektowych zajęć „Popołudnie z 10”, które poprowadziła pani pedagog Katarzyna Czerwińska.

Uczniowie klas starszych poznawali swoje predyspozycje zawodowe: zainteresowania, skłonności zawodowe, temperament, osobowość zawodową. Dowiedzieli się również, jaki wpływ na wybór przyszłego zawodu może mieć stan zdrowia. Mogli zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej dzięki informacjom o dalszych możliwościach kształcenia. Zajęcia będą miały swoją kontynuację w postaci konsultacji indywidualnych (dla osób chętnych) u pedagoga szkolnego.

Grupa uczennic z klasy VC uczestniczyła w zajęciach mających na celu poznanie świata zawodów. Dzieci podróżowały po MAPIE KARIER (www.mapakarier.org) i czerpały wiedzę o zakładach pracy i osobach w nich pracujących. Odbyły również warsztatową część zajęć dotyczącą zawodu, którym były najbardziej zainteresowane, a był nim zawód kosmetyczki. Dziewczyny uczestniczyły w lekcji makijażu. Na stole znalazły się profesjonalne lusterka, produkty do makijażu i demakijażu. Wykonane czynności związane były z przygotowaniem cery do makijażu, sam makijaż w wersji codziennej i wieczorowej oraz oczyszczeniem cery po makijażu. Kolejne 2-godzinne spotkanie zostało poświęcone naturalnym produktom, dzięki którym można dbać o cerę. Na zajęciach uczennice wykonały maseczkę ściągającą z białka jaja kurzego i cytryny oraz maskę odżywczo– peelingującą z miodu, oliwy, jogurtu naturalnego i cukru. Uczestniczki wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami J

 

O zajęciach mówią uczniowie

Zajęcia warsztatowe - AKADEMIA  DOBREGO  SAMOPOCZUCIA  były ciekawe i wesołe. Panowała tam przyjazna atmosfera. Na tych zajęciach mogliśmy się otworzyć i być sobą. Dzięki nim poznaliśmy siebie, nasze wady i zalety. Nauczyliśmy się komunikować z rówieśnikami, mogliśmy opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, dowiedzieliśmy się jak spędzać bezpiecznie czas wolny , jak przezwyciężać trudności i jak sobie radzić z emocjami. Na zajęciach robiliśmy różne zadania w grupach jak i poznawaliśmy się z rówieśnikami z innych klas. Pani pedagog bardzo dbała o to , aby zajęcia były dopracowane

 

CZY  WARTO  WSPOMAGAĆ POCZUCIE WŁASNEJ  WARTOŚCI    u   dzieci  i młodzieży?

Podczas  zajęć warsztatowych AKADEMII  DOBREGO  SAMOPOCZUCIA  realizowanych  w ramach Projektu „Popołudnie z 10”, spotykałam się z wybraną młodzieżą   z  klas: VI a, VII a, VII b i VIII b.    Programy zajęć  powstały na skutek wcześniejszych  kontaktów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą, jak się zachowują w różnych sytuacjach . Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości. To, jak ludzie myślą o sobie i co do siebie czują wpływa na sposób, w jaki traktują własną osobę i innych . Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie –mimo słabości, wad.  Programy miały  pomóc młodzieży w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat, w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają i  wzmacniają. Młodzież uczyła się publicznego zabierania głosu, mówienia o sobie, swoich zainteresowaniach, rozpoznawania uczuć przyjemnych i przykrych, sposobach radzenia sobie z tymi niezbyt przyjemnymi, jak złość, zazdrość. Podkreślaliśmy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego z nas.  Podczas zajęć  wykorzystywaliśmy elementy filmoterapii, arteterapii , wywiadu, wyjścia w plener (jeszcze podczas pracy stacjonarnej) .  Te metody i formy pracy pokazywały jednocześnie młodzieży, jak bezpiecznie można spędzać czas wolny i czerpać z tego satysfakcję.

Realizacja  zajęć w ramach AKADEMII  DOBREGO  SAMOPOCZUCIA przyniosła oczekiwane rezultaty, zrealizowano zaplanowane cele:

·         Poznanie siebie    

·         Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

·         Wzmocnienie wiary we własne siły

·         Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznym

·         Kształtowanie umiejętności przezwyciężania trudności

·         Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb

·         Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć

·         oraz                                                                                                                                             

      *Rozwijanie samoświadomości,  

      *Rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności, 

      *Zwiększenie u młodzieży poczucia własnej wartości, świadomości jak ważna w życiu    nastolatka jest akceptacja samego siebie i własnego wyglądu,                                     

     *Rozwijanie zainteresowań

Jako realizator zajęć Akademii Dobrego Samopoczucia cieszę się, iż mogłam spotykać się z nastoletnimi dzieciakami, poznawać ich oraz obserwować , jak nabierają odwagi i wiary w siebie, czy swoje zdolności. One mają mnóstwo zalet, mocnych stron, które wydają im się nieważne lub z których nie zdają  sobie sprawy. Pod koniec zajęć okazywało się, że kalejdoskop cech dodatnich moich uczestników jest bardzo bogaty- punktualność, wysoka kultura osobista, empatia, sztuka odmawiania bez ranienia innych, kreatywność, umiejętność przyjmowania krytyki, dokładność, obowiązkowość, poczucie humoru  itd. To tylko niektóre, które zostały obudzone w samoświadomości uczniów i mam nadzieję, że tam zostaną.  Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniach.

Ubolewam tylko, że zajęć   z nimi  było dość mało, a przecież sfera rozwoju społeczno-emocjonalnego, nad którym pracowaliśmy   jest niezwykle ważna, szczególnie w burzliwym okresie dojrzewania. Mam jednak nadzieję, że kiełkujące umiejętności radzenia sobie z emocjami czy ćwiczenia rozbudzające wiarę we własne siły, pozostaną utrwalone , a także nagrodzone i przekształcą się w latające motyle, które ubarwią codzienność moich uczestników.

  

Autor –Joanna Dziedzic, pedagog

 

 

 

Samba-AnaCom sp. z o.o. PCK Włocławek Centrum Edukacji Obywatelskiej